ដើម

Make a Donation

Thank you for your kind support of the Khmer Krom Network.Font Download


Khmer Version of this web site requires Khmer Unicode. Please download here.

For more information please visit KhmerOS

doCip updates (May/July 2014) summarizing EMRIP works of the 6th session

Printer-friendly versionSend to friendPDF version

The doCip (INDIGENOUS PEOPLES’ CENTRE FOR DOCUMENTATION, RESEARCH AND INFORMATION) published its May/July 2014 Updates that included all summaries of the recommendations forwarded by the 6th working EMRIP session.

KKF in conjunction with other indigenous people made important recommendation to the 6th session, in particular the recommendation for the EMRIP to continue emphasize the right of IP to participate in decision-making, for the respect of spiritual rights of IPs.

On thematic item 6 - Declaration of Indigenous people, KKF and the Asian Indigenous Caucus push for States to "engage with indigenous authorities towards their legal recognition through constitutional modifications and implementation of
the Declaration in domestic laws and policies.."

A complete detail report of all the thematic item of the 6th session of EMRIP can be found at http://www.docip.org/greenstone/collect/upd_en/index/assoc/HASH0105.dir/...

យើង​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន

ទិវា​រំលឹក ៦០​ ឆ្នាំ​ដែល​ដែនដី​កម្ពុជាក្រោម ត្រូវ​បាន​អាណានិគម​បារាំង​ផ្ដល់​ការ​កាន់​កាប់ទៅយួន 4-6-1949