ដើម

Make a Donation

Thank you for your kind support of the Khmer Krom Network.Font Download


Khmer Version of this web site requires Khmer Unicode. Please download here.

For more information please visit KhmerOS

3rd IDBF Club Crews World Championships 2002

Printer-friendly versionSend to friendPDF version

The competition Timetable and programs for the Khmer Krom team for the world dragon boat racing championships
5th to 8th September 2002 "Laghetto dell'EUR", Rome, Italy.

Click here

www.dragonboat.it

 #

what happened to the Khmerkrom Forums?

 

យើង​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន

ទិវា​រំលឹក ៦០​ ឆ្នាំ​ដែល​ដែនដី​កម្ពុជាក្រោម ត្រូវ​បាន​អាណានិគម​បារាំង​ផ្ដល់​ការ​កាន់​កាប់ទៅយួន 4-6-1949